top of page

Preparation

TẤT CẢ 3D MODEL ĐỀU ĐƯỢC DỰNG BẰNG MAYA, 3DS MAX, ZBRUSH VÀ LÀM TEXTURE TRÊN SUBSTANCE PAINTER, SAU ĐÓ ĐƯỢC COMPILE VÀ IMPORT ĐỂ SỬ DỤNG TRONG UNREAL.


ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SCENE PHOTOREALISTIC, CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC ASSET PHẢI ĐẠT ĐƯỢC TỐI THIỂU 80% SO VỚI HÌNH THỰC TẾ, VÀ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA TRONG UNREAL, LƯỚI UV VÀ TEXTURE CŨNG PHẢI ĐƯỢC TÍNH TOÁN KỸ CÀNG. 

ENTRANCE CAFE

UNREAL ENGINE

Preparation

VỚI MỤC ĐÍCH MANG LẠI CHÍNH XÁC MÀU SẮC, ÁNH SÁNG VÀ CẢM GIÁC ẤM CÚNG CỦA KHÔNG GIAN THẬT, TEAM MÌNH ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ CHO TỪNG CHI TIẾT NHỎ NHẤT NGAY TỪ KHI BẮT ĐẦU.

TỪNG KHOẢNG KHÔNG GIAN, TỪNG ĐỒ VẬT LẦN LƯỢT ĐƯỢC CHỤP LẠI VÀ ĐO ĐẠC KĨ CÀNG TRƯỚC KHI TEAM 3D BẮT ĐẦU MODELING.
960x0.webp

We have strong beliefs about the positive future that decentralization will bring. All realities of this world connected with digital will create new values. No matter which platform or brand will survive in this metaverse world, we will help accelerate digital transformation through alliances with all digital creators. Artists with geniuses meet and guide them into our universe to be created.

우리는 탈중앙화가 가져올 긍정적 미래에 대한 강함 믿음을 가지고 있습니다. 디지털로 연결된 이 세상의 모든 현실은 새로운 가치를 유기적으로 만들게 될 것입니다. 모든 크리에이터화 협업하여 만들어가는 디지털 트랜스 포메이션의 가치는 단순히 메타버스를 외치는 구호화는 다릅니다.

​우리는 현실의 가치를 더 배가 시킬 수 있는 모든 형태의 디지털 트랜스포메이션을 실현합니다

 

Web GL & Web GPU

Web-based, real-time, high-quality 3D technology is a key technology to build a more realistic metaverse world. Philia has the most experience in this field and is working on a variety of projects currently. Virtual reality that without login on any device is an core technology to build a metaverse.

웹 기반의 실시간 고품질 3D 기술은 보다 실감나는 리얼타임 3D 월드를 구축하기 위한 핵심 기술이다. 팔리아는 이 분야에서 가장 많은 경험을 갖고 있으며 현재 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 어떤 기기에서도 로그인하지 않고 가상현실을 구현하는 것은 메타버스를 구축하는 핵심 기술이다.

REAL-TIME CONTENTS

We produce a variety of content using real-time 3D engine technology. A variety of interactive virtual showrooms in a flexible online environment through Unreal Streaming demonstrate world-class quality with photo-realistic web real-time content boasted by the Philia DX team.

실시간 3D 엔진 기술을 활용하여 다양한 콘텐츠를 제작합니다. 언리얼 스트리밍을 통한 유연한 온라인 환경에서의 다양한 인터렉티브 버츄얼 쇼룸은 필리아 DX 팀이 자랑하는 실사수준의 웹 리얼타임 컨텐츠로 전세계적인 수준의 퀄리티를 보여줍니다

VIRTUAL SHOW ROOM

It can make shopping more fun by giving you the experience of experiencing products in a store, rather than just listing photos.

리스트화 되어있는 사진 나열방식에서 벗어나 스토어에서 제품을 체험하는경험을선사하여 쇼핑의 재미를 더 해줄 수있다.

VFX

Along with Movies, Netflix, and Disney Plus, we have been conducting various VFX in the Korean, American, Vietnamese, and Chinese markets. It is a dream team of top experts with over 20 years of experience, armed with new technologies.

영화, 넷플릭스, 디즈니 플러스와 함께 한국, 미국, 베트남, 중국 시장에서 다양한 VFX를 진행해 왔습니다. 20년 이상의 경험과 신기술로 무장한 최고의 전문가들로 구성된 드림팀입니다.

Our team
Defining Philian

We’re progressive and always accountable to the bottom line. As trend-spotters, trend-setters, and pop culture geeks who are full of ideas, we are always up for a challenge and to push the envelope. We work as world leaders of Social PR and know to roll up our sleeves to get things done in a creative way, but in a timely manner.

우리는 진보적이며 동시에 항상 효과적인 최종 결과에 책임을 집니다. 아이디어가 넘치는 트렌드 세터, 대중 문화 괴짜로서 우리는 항상 도전하고 한계를 뛰어 넘습니다. 우리는 사회 홍보 분야의 세계적 리더로 일하고 있으며 창의적인 방식으로 모든 문제해결을 새로운 기술과 함께 솔루션을 제시하는 일을 합니다.

​우리가 리얼타임 기술과 리얼타임 컨텐츠에 매진하는 이유도 우리의 스토리텔링을 가장 잘 전달하는 방식의 일환입니다. 우리는 여전히 스토리텔러입니다

Earth from Space

Our project

19

YEARS

120

PEOPLE

89

VFX

62

3DWORKS

OUR PARTNERS

Every brand has a legendary story

And we know how to dig into that story.

Let's connect

Korea Office :

72-3, Saimdang-ro 19-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

+82 (0)2-582-9366

bottom of page